Karpatská Lesnícka Spoločnosť - Oficiálne pravidlá súťaže
 • Identifikácia organizátora súťaže:

  • Firma: KARPATSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ a.s.
  • IČO: 35738472
  • DIČ: 2020269878
  • Sídlo: Tekovská Breznica 283/1 966 52 Tekovská Breznica
 • Doba trvania súťaže

  • Súťaž začína: 1.6. 2021 a končí o 16:00 dňa 14.6. 2021
 • Výhra v súťaži

  • V deň ukončenia súťaže bude vyžrebovaný 1 výherca ktorý získa nasledujúce výhry:
   • Gril Big Green Egg Minimax (960 Eur s DPH
   • 30 kilogramov mäsa alebo mäsových produktov podľa výberu výhercu z portfólia spoločnosť KARPATSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ a.s. (www.karpatskalesnicka.sk) v približnej hodnote nie vyššej ako 960 Eur s DPH)
 • Kto sa do súťaže zapojiť môže a kto nie?

  • Do súťaže sa môže zapojiť každý občan Slovenskej republiky alebo inej krajiny Európskej Únie, ktorý má trvalé alebo prechodné bydlisko na území Slovenskej republiky a splní
 • Podmienky zapojenia do súťaže (čo urobiť, aby ste mohli vyhrať)?
 1. Kúpa produktu (minimálne 1kus) Karpatská Lesnícka v hypermarketoch Tesco a odloženie si bloku z nákupu do 14.6.
 2. Odfotenie kúpeného výrobku značky Karpatská Lesnícka na Instagram s hashtagom #chutkarpat
 • Ako a kedy bude výherca určený a ako bude jeho výhra oznámená?

  • 14.6.2021 o 16:05 bude spomedzi účastníkov súťaže, ktorý dodržali podmienky zapojenia do súťaže vyžrebovaný náhodným výberom z príspevkov hashtagom “#karpatskalesnicka”

  • Výhra bude oznámená 14.6. o 17:30 na Instagrame a Facebook profile organizátora súťaže, spoločnosti KARPATSKÁ LESNICKA SPOLOČNOSŤ, a.s.

 • Ako bude výhra odovzdaná výhercovi?

  • Výhra bude na náklady organizátora dopravená priamo do bydliska alebo inej preferovanej adresy výhercu.

 • Podmienky získania výhry a kedy výherca stráca na ňu nárok

  • Výherca získa výhru ak splní počas riadneho trvania súťaže podmienky do zapojenia súťaže.

  • Výherca stráca nárok na výhru ak nepredloží pred prevzatím výhry nákupný blok z predajní Tesco, na ktorom preukáže kúpu produktov Karpatská Lesnícka (organizátora)
 • Osobitné ustanovenia

  • Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

  • Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

  • Účastník súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaží.

  • Vyhlasujeme, že Facebook s touto súťažou nemá nič spoločné a nemá voči jej účastníkom žiadne záväzky.
 • Informácie o ochrane osobných údajov

  • Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, názov Instagram účtu, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania Súťaže. Súhlas je udelený dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

  • Súťažiaci má práva podľa § 19 – 30 č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.